Griezcjs 493 6

Personai patîk padarît dzîvi vieglâku, ne tikai tâpçc, ka tas ir patieðâm çrtâks, bet arî ietaupît pat mazliet, tik noderîgs pçdçjâ, âtrâ laikâ. Ðajâ pienâkumâ mçs izmantojam daudzas ierîces ikdienas darbîbu vienkârðoðanai. Tâtad jûs varat redzçt, ka ir matu þâvçtâjs, tad jûs varat dzîvot veïas mazgâjamo maðînu, taèu ðâda ierîce var kïût par íermeòa griezçju.

Modernais, modernais íermeòa griezçjs ir sadalîts no ðiem vecajiem priekðgâjçjiem, it îpaði, ja tas ir elektriski atbalstîts. Viena nospieðana un mçs saskaitâm veikto darbîbu. Mums nav nepiecieðams apgrûtinât neveiklîgu kloíi, mçs to paveiksim bez piepûles. Vai tie paði skaisti plâni gaïas gabaliòi uz carpaccio vai pat ðíçlçs uz svçtku galda ðíiòía. Pielâgojot ðíçles biezumu, tâdu gaïas grieðanas maðînu, jûs joprojâm varat to izmantot, lai izveidotu pat svaigas maizes ðíçles. Ðâdai maizei ir pietiekami, lai no ðûnâm pieðíirtu îstu sviestu vai jauku no mâjas speía, marinçtiem guríiem, un mçs varam jau pagatavot negaidîtos viesus. Slîpçtâjs ne tikai piedâvâ ðíçles biezuma korekciju, bet var atrast arî griezçjus ar jauniem naþu diametriem, kas dod produktu izvçli individuâli katram lietotâjam un viòa vajadzîbâm. & nbsp; Ðî lieliska ierîce ïauj ietaupît laiku un nervus vienkârðâs darbavietâs. Mums nav jâpârvietojas ar neasu nazi, kuru neviens nevar asinât. Gaïas griezçjs arî izdala skaistus steikus, kurus mçs varam izveidot pareizai svçtdienas vakariòai. Ðî ir pçdçjâ ierîce, kurai mçs varam atrast daudz praktisku lietojumu. Neïaujiet mums mânît, jo ðíçlçjs mûs sagrieþ ne tikai gaïu. Slîpmaðînu izraisa skaistâ alumînija vçrtîba, kas nodroðina vieglu un ilgu darbîbu. Tâs priekðrocîbas pastâv un tas, ka tâ darbojas labi daþâs mâjsaimniecîbâs, kad un kad notiek profesionâlâs çdinâðanas iestâdes. To ir grûti apstrâdât, viegli tîrît un restorânu. Viòa bûs katra saimnieces, pârdevçja vai ðefpavâra draugs.