Gok modes dizainers

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pârbaudît pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija tuvâkajâ detaïâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. To lomu izmantoja tikai mâjâs un gaisîgajos audumos ar labâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm, kâ arî blûziòu ar grebumiem un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar atbilstoðiem apïveida krustojumiem, rotâta ar meþìîòu un interesantu ziedu.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði jaunai ceremonijai. Kleita tika izmaksâta personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdotas daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes. Peïòa no paða pârdoðanas tiks aprçíinâta Polijas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un labdarîbas darbîbas. Tâs îpaðnieks ir atkârtoti atgriezies pârdoðanai mûsu produktiem, un tad izsoles priekðmets bija pat rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ieradîsies birojos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju izveidot datorizçtu tirdzniecîbu, kurâ bûtu vçlams, lai apgrieztâs kolekcijas bûtu labâkas par in-line kolekcijâm.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir diezgan maz rûpnîcu plaðâ reìionâ. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzus no labâkajiem ðuvçjiem, ðuvçjiem un dizaineriem. Katru reizi, kad ðis zîmols izraisa kolekcijas vienotîbâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, augstu novçrtç, ka veikalâ, kas bija gatavs no rîta, veidojâs kilometru rindas. Ðîs kolekcijas iznâk tajâ paðâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzus gadus ir ieguvuði lielu popularitâti lietotâju vidû gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nespçj pieminçt daudzâs saòemtâs atlîdzîbas un to, kâ tâs uzskata, ka sekas ir vispiemçrotâkâ klase.

Formexplode

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs