Gaisa piesaroojums

https://her-p.eu/lv/

Katru dienu gan dzîvoklî, gan uzòçmumâ mûs ieskauj oriìinâlas ârçjâs vielas, kas ietekmç Polijas dzîvi un veselîbu. Papildus galvenajâm îpaðîbâm, piemçram: atraðanâs vieta, temperatûra, vides mitrums un viss, mçs dodamies izveidot un ar daþâdiem izgarojumiem. Gaiss, ko elpojam, nav nenoliedzami tîrs, bet, protams, putekïains. Pirms putekïu piesâròoðanas mçs varam respektçt spçïu izmantoðanu ar filtriem, tomçr citi piesâròotâji atrodami atmosfçrâ, ko bieþi ir grûti atrast. Toksiskie dûmi tiem ir îpaði toksiski. Parasti ievçrojiet tos, bet, pateicoties ðâda modeïa instrumentiem kâ toksisks gâzes sensors, kas uztver patogçnâs daïiòas no gaisa un iepazîstina viòus ar to klâtbûtni, tâdçjâdi informçjot mûs par briesmâm. Diemþçl briesmas pastâv daudz bîstami, jo daþas vielas, kad Èadas pierâdîjumi nav sasniedzami un sistemâtiski to klâtbûtne sfçrâ rada nopietnus veselîbas bojâjumus vai nâvi. Papildus oglekïa monoksîdam mums ir arî risks, ka sensors var noteikt citus fibrilus, kâ pierâdîjumu par H2S, kas nozîmîgâ koncentrâcijâ ir nenozîmîgs un saglabâ to âtrai paralîzei. Nâkamâ toksiskâ gâze ir oglekïa dioksîds, kas ir tikpat sareþìîts, kâ minçts iepriekð, un amonjaka gâze, kas faktiski notiek gaisâ, tomçr reâlâ koncentrâcijâ, kas apdraud iedzîvotâjus. Toksisko vielu sensori var arî noteikt ozonu un sçra dioksîdu, kuru ðíidrums ir pilnîgâks par saturu, kâ arî ir lînija lielai teritorijas aizpildîðanai pie zemes - tâpçc mûsdienâs, kad mçs esam pakïauti ðo komponentu uzdevumam, sensori jânovieto çrtâ vietâ, lai varçtu saprast draudus un informçjiet mûs par to. Citas toksiskas gâzes, ko detektors var ievçrot, ir kodîgs hlors, kâ arî ïoti toksisks ûdeòraþa cianîds un viegli ðíîst ûdenî, bîstamâ ûdeòraþa hlorîdâ. Tâ kâ jûs maksâjat, lai uzstâdîtu toksisku gâzes sensoru.