Fiskala nauda ir ardana

Mazie un jaunie fiskâlie kases aparâti ir apgrozîjuma un tirdzniecîbas nodokïa un PVN summas, kas jâmaksâ par mazumtirdzniecîbu, instruments. Kases aparâts ir elektronisks.

Daþâs finanðu kasçs nav iebûvçtas atmiòas, vai arî tâs neiekasç datus, izmantojot iebûvçto atmiòu, jo tâs izmanto ârçjo atmiòu. Itâlijâ un Grieíijâ kases aparâti tiek izmantoti Polijâ, galu galâ tie ir nedaudz atðíirîgi ieprogrammçti. Likums, kas nosaka kases aparâtu izmantoðanu pârdoðanas reìistrçðanâ, ir Finanðu ministrijas noteikums par obligâto mazumtirdzniecîbas reìistru.

Ðis likums uzliek uzòçmçjam pienâkumu reìistrçt pârdoðanu ar kases aparâta palîdzîbu, kas viòu reìistrç elektroniskâ veidâ, un norçíinâties ar atbilstoðu biroju, izveidojot obligâtu ikdienas fiskâlu pârskatu. Kases aparâtus var iztçrçt bez maksas un uz datora. Ðie pirmie kases aparâti ir dekorçti ar elektroniskâs ierîces telpâ iebûvçtu programmatûru. Kases aparâtiem ar integrçtu neatkarîgu sistçmu ir iebûvçts PLU kodu reìistrs, un to lietotâjs var strâdât ar likmçm, nosaukumiem, cenâm un svîtrkodiem, kas tiek uzskatîti par produktu pârdoðanu. Datorâ balstîto kases aparâtu lielâ priekðrocîba, protams, ir lielâka iejaukðanâs iespçja konkrçtajâ, ko mçs varam mainît, izmantojot datora tastatûru. Ðâdas ekspedîcijas ir labvçlîgâkas, jo tâs garantç daudzu finanðu lîdzekïu apvienojumu sistçmâ, kuru kontrolç IT speciâlists vai persona, kas ir apmâcîta darboties fiskâlâs programmas îstenoðanâ.

Datorizçtâs sistçmas izmanto printerus, kas ir saistîti ar kases aparâtu un datoru, izmantojot specializçtu programmatûru. Neatkarîgi no tâ, kâda veida kases aparâtu mçs izvçlamies, parûpçsimies par to, lai mums bûtu rezerves fiskâlais kases aparâts. Rezerves kases aparâts ir efektîva vçrtîba dzçrienu atteices veiksmîgai reìistrçðanai. Speciâlâs ierîces iegâdei jâbût aizòemtai katrâ lielajâ tirdzniecîbas un pakalpojumu tîklâ, tâdâ gadîjumâ îpaða çdiena iegâde nav milzîgs rçíins, un lietotâju labklâjîba ir vissvarîgâkâ. Mikrouzòçmumu gadîjumâ finanðu jautâjumiem var bût lielâka nozîme.