Esv 202 ng drodibas varsts

Mçs paliekam periodos, kad daþâdas briesmas mûs aplûko praktiski jebkurâ posmâ. Bieþi man notika, ka gâzes spiediens pârsniedza pieòemamo vçrtîbu. Tas noveda pie katla eksplozijas, kas kâzu laikâ radîja tikai un tikai ar dârgu remontu. Tagad es apzinos, ka ðâdâ veidâ ir svarîgi zaudçt savu dzîvi, lai gan viesu grupa nav informçta par aktuâlajiem jautâjumiem.

Par laimi, tagad ir kaut kas lîdzîgs atlokiem vai droðîbas vârstiem. Tas ir vârsta veids, kas tiek automâtiski atspoguïots, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð tâdu konstrukciju elementu kâ tvertnes un cauruïvadu sprâdzienu kopumâ. Vispirms to izmantoja daþâdâs septiòpadsmitâ gadsimta daïâs ïoti modernâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka tâ ir pilnîgi trausla plâksne, kas tiek bojâta, kad gâze pârsniedz pieïaujamo spiedienu.Diemþçl ïoti bieþi vârîðanas vârsts tika cepts. Lietotâjam nebija nekas neparasts ielâdçt ierîci neapzinâti. Un ïoti âtri sâka izmantot divus neatkarîgus vârstus, kas visbieþâk tiek uzstâdîti ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti tika regulâri uzstâdîti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa vajadzîgo spiediena pieaugumu, kas radâs transportlîdzekïa jaudas blokâ. Tâ draudçja eksplodçt, kura sekas varçtu pat radît visu pasaþieru nâvi.Man ir iespçja, ka es interesçju lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo punktu, droði vien zina, cik svarîgas ðîs komandas spçlç mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.