Endometriozes centieni

Sezonas laikâ, kad mçs cenðamies iegût poïu partneri bçrnam, katra diena ir slikts skaitlis par labajâm ziòâm. Vislabâk, pçc attiecîbâm, mçs ejam uz aptieku, lai veiktu grûtniecîbas testu un atvieglotu grupas un vîrieðu informçðanu par tuvâko ìimenes pieaugumu. Bieþi vien tas nenotiek, ka, neraugoties uz labi plânotajiem centieniem, grûtniecîbas tests parâdîja, ka mçs neesam stâvoklî. Neaizdarîsim, mâjas grûtniecîbas tests varçtu bût nepareizs.

Pirmkârt, ir jâapzinâs, ka aptiekâ ir lietderîgi izmantot grûtniecîbas testus. Viòu bûtîba ir ïoti populâra. Tas attiecas uz HCG hormonu noteikðanu (kas iegûti, pârtraucot grûtniecîbu urînâ. Grûtniecîbas testi ir ïoti viegli lietojami un arî ïoti draudzîgi, tâpçc tie jâlieto kopâ lietoðanas instrukcijâ.

Protams, vispârzinâmie grûtniecîbas testi nav nekïûdîgi. Viòu neticîba var bût no vairâkiem faktoriem:

kavçðanâs - tâpat kâ jebkurð jauns pârtikas produkts, farmakoloìiskie vai dermatoloìiskie produkti, grûtniecîbas testus nedrîkst izmantot pçc derîguma termiòa beigâm. Tas ir tâpçc, ka tâs vçrtîbas var tikt traucçtas un rezultâts bûs neticams,papildus narkotiku lietoðana, sievietes vecums - ietekme uz grûtniecîbas testa rezultâtu nav tikai tâs labâ veiktspçja un gaidîðanas periods no iespçjamâ mçsloðanas brîþa. Arî noderîgas ir sievieðu slimîbas, medikamenti un vecums. Jâ, cilvçkiem ar nieru slimîbu, menopauzi un antidepresantiem, lai labâk izprastu stâvokli, drîzâk jâziòo speciâlistam, jo, veicot testu, var pieprasît grûtniecîbu, kas patieðâm nenotika,micropore - reizçm gadâs, ka grûtniecîbas tests atklâja grûtniecîbu, tikai daþas dienas vçlâk, pçc atkârtotas piepildîðanas, tas bija negatîvs. Tas nozîmç, ka tas nâca uz apaugïoðanu, bet embrijs neatradâs dzemdç. Ðâdâ gadîjumâ noteikti ziòojiet ârstam, jo esat ârpusdzemdes grûtniecîba,skrieðanâs - tas ir visbieþâk sastopamie trûkumi grûtniecîbas testos. Lai gan raþotâji zvçr, ka, pateicoties mçrîjumiem, bûs spçcîga grûtniecîbas atraðana ðodien sestajâ dienâ pçc apaugïoðanas, ir jâapzinâs viena svarîga detaïa: HCG ir agrâk konstatçjama asinîs, tikai vçlâk urînâ. Tâpçc, lai pârliecinâtos, ir labâk gaidît papildu nedçïu, lai iegûtu lielâku brîvîbu.

Paðlaik grûtniecîbas testi tiek veidoti tâ, ka 99,9% gadîjumu viòi pârbauda grûtniecîbu. Tomçr ir jâdomâ par to, ka jebkurâ gadîjumâ tie nav nekïûdîgi un lai lielâkâm brîvîbâm bûtu jâvçrðas pie ârsta un jâveic papildu testi. Tomçr kïûdu gadîjumâ visbieþâk tiek konstatçts, ka testâ konstatçta grûtniecîba, kas nav, bet otrâdi. Tâpçc sievietes, kas nevçlas iestâties grûtniecçs, var justies pârliecinâtas par testa negatîvo ietekmi.