Elektriskais izcilnis

Grâmatâ virtuvç, çdiena gatavoðanâ vai nelielu çdienu gatavoðanâ kïûst arvien vairâk stulba un vissvarîgâk âtrâka. Es esmu sieviete, kura vçrtç padarot darbu vieglâku virtuvç. Ja kaut kas var izraisît maðînu, kâpçc es to daru pats. Ir dabiski, ka viòa to darîs, un es ietaupîðu laiku.Mans jaunais atklâjums ir elektriskais dârzeòu griezçjs. Es esmu pusgads vecs, un jums ir jâdomâ, kâ es varçju darît bez virtuves komandâ.

Situâcija izskatâs diezgan âtri. Es òemu dârzeòu, otrajâ pogâ ir arî dârzeòu salâti vai kartupeïi, kas sarîvçti uz kartupeïu pankûkâm, vai sasmalcinâti sîpoli bez asarâm. Izklausâs neticami? Viòa joprojâm domâja, kamçr es nemçìinâju izmantot dârzeòu kuteri mûsu virtuvç.Jau tirgû mums ir daudz veidu dârzeòu griezçji. Tas, ka tie ir elektriski, ir îpaði svarîga lieta. Liels ierîces izmçrs iegûs ilgu un bagâtu darbu. Man ðobrîd ir kârdinâjums griezt, kas ir vienkârði papildinâjums manai gaïas maðînai. Ideâls risinâjums, man patîk ðâdas daudzfunkciju ierîces. Es esmu aptuveni pieci, seði vienâdi plankumi griezçjam, katram ir daþâdi asmeòi un tiek izmantots jauns lietojums, tas ir noderîgs daþâda veida dârzeòiem. Viss ir izgatavots no dârga metâla, kas tiek nosûtîts mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ, nerûsç un nav blâvi. Es nedomâju, ka viòai kaut kas dîvains.Dârzeòu griezçjs ir viegls salokâms, tam ir pagarinâjums skrûvçjamam skuveklim, un vairâki asmeòi. Mirkïi nav saspringti, bet tas ir daudzfunkcionâls. Paðlaik esmu spçjis pârbaudît visus asmeòus. Tas lieliski pârgrieþ burkânus îsiem un gariem gabaliem. Tas labi darbojas, gatavojot kartupeïus kartupeïu pankûkâm. Guríis uz mizerie tiek sagriezts brîdi, un sîpoli uz neliela kuba. Un pat ar sieru, tas ir lieliski, ja vçlaties plâksteri vai sloksnes, viss, kas jums jâdara, ir izvçlçties pareizo pârklâjumu.No citu komentâru es zinu, ka visi virtuves griezçji ir dârgums. Dârzeòi ir veseli, nav vçrts aizmirst par tiem tuvos çdienos, un to realizâcija, pateicoties grieðanai, ir daudz praktisku uzdevumu.