Dzivnieku audzcdanas pabalsti

Termins "gaïa, ko izmanto vispârçji" pastâv kulinârijas vietâ, un tas ir audu konglomerâta definîcija, no kuras svarîgâkais ir muskuïu audi, kas iegûti no kauðanas vai medîjamiem dzîvniekiem. Lielâkâ daïa cilvçku Eiropas kontinentâ uzskata íermeni par vienu no galvenajiem pârtikas produktiem, kas bagâtina ikdienas diçtu ar proteîniem, savukârt gaïas vairumtirgotâji maksâ par dzîvnieku izcelsmes produktu piegâdi klientiem. Gaïa kâ cilvçka pârtikas sastâvdaïa ir no aizvçsturiskiem laikiem, kad dzîvnieku olbaltumvielu patçriòð izrâdîjâs ekonomisks veids, kâ piegâdât organismu ar ievçrojamu enerìijas daudzumu. Iespçjams, ka gaïas uzturçðanas pieredze bija tâda pati ledus sezonâ, kad bija jâiegûst augu pârtika un çdot gaïu no dzçrieniem no galvenajiem izdzîvoðanas elementiem.

Gaïas vairumtirgotâju darbîbu daþkârt boikotç daþâdi veìetârieði, kuru pârstâvji uzskata, ka cilvçku organismu nonâvçðanas rezultâtâ gaïas produkti ir neçtiski. Veìetârisma parâdîðanos radîja viedokïi par draudzîgu un veselîgu pârtikas produktu raðanos, kas balstâs uz kauðanas dzîvnieku nokauðanu, it îpaði uz rûpnieciskâs lauksaimniecîbas apstâkïiem. Veìetârisma pastâvçðana nedaudz apdraud gaïas vairumtirgotâju pastâvçðanu, jo tas ir jautâjums, kas veicina gaïu bez uztura. Nu, veìetârisms tiek dçvçts par apzinâtu un pozitîvu izslçgðanu no gaïas ikdienas uztura, mûsdienu un zivju un jûras veltçs.

Motion Free

Veganisms ir visefektîvâkâ veìetârisma frakcija, kas nozîmç izvairîties no visiem dzîvnieku izcelsmes produktiem, t.i., ne tikai gaïai, bet arî olâm, pienam un piena produktiem. Tad ir veids, kâ to saistît ar vienu no konfesiju iezîmçm, jo tas pats veìetârisms attîstîjâs otrajâ tûkstoðgadç pirms mûsu çras. Indijas subkontinenta laukumâ, kur tas bija stingri reliìisks. Eiropas veìetârieði parâdîjâs tikai seðdesmitajâ gadsimtâ pirms mûsu çras, un Pitagorsas iedzîvotâji tiek uzskatîti par neçtiskas diçtas praktizçðanu. Neskatoties uz daudziem veselîga un pareiza rakstura iemesliem, kas saistîti ar veìetârismu, joprojâm pastâv cilvçku grupa, kas çd gaïu vienîgais iemesls, tâpat kâ ledus periodâ. Lîdz brîdim, kad dzîvnieku olbaltumvielu produktu kolçìi bûs apmierinâti, gaïas patçriòð joprojâm bûs standarts, un gaïas vairumtirgotâji turpinâs ar lielu klientu skaitu ilgu laiku.