Dzives tulkotajs vacu valoda

Tulka dzîve ir ïoti daudzveidîga un "interesanta" - katru dienu, atkarîbâ no pasûtîjuma, vienmçr ir jânovçrtç citâ brîdî. Daþreiz viòð varçs uzstâties ar parastâm lekcijâm grupai, citu dienu ar pârmaiòâm, lai saskartos ar kaut ko vçrienîgâku, piemçram, zinâtnisku tulkojumu. Tomçr, vai ðie tulkojumi ir vienkârði un spçcîgi? Mçs to aplûkosim ðodienas rakstâ, uz kuru mçs jau iedroðinâm jûs lasît.

Zinâtniskâ tulkoðana pçc tam izturas pret sevi, ka tai jâbût plaðai un precîzai. Tajâ ðeit nav dzîvokïa, lai izlietu ûdeni, tai arî nav vietas kïûdâm. Sniedzot ðâda veida tulkojumu, tulkotâjam ir liela atbildîba - þanra teksti parasti tiek ievietoti daþos þurnâlos vai parâdîti plaðâkai auditorijai. Tâs nav prezentâcijas, kas kopâ ar iespçjamâm tulkoðanas kïûdâm pçc daþiem mirkïiem pazudîs tâlu skolotâja skapî. Iemesls ir vçl lielâks, jo tulkojumam tulkotâjs ir ïoti daudz - tam ir jâpârliecinâs, ka tâs îpaðîbas ir vislielâkâs.Papildus iepriekð minçtajam spiedienam ir daudzas citas grûtîbas, kas izriet no zinâtnisko tulkojumu ievieðanas. No pçdçjâm komplikâcijâm vârdnîca noteikti tiek izmantota mûsdienu standartâ. Tâpçc, pirms tulkotâjs to var izdarît pareizâ tulkojumâ, viòam drîz bûs jâiepazîstas ar daudziem padomiem par tematu, kurâ teksts mainâs. Ja, piemçram, runa ir par zâlçm, bûs nepiecieðams risinât ar medicînu saistîto vârdu krâjumu - cieðâ situâcijâ mçs vienlaikus esam citu kategoriju panâkumi.Nobeigumâ jâsecina, ka zinâtnisko tulkojumu veikðana - neskatoties uz to, ka tâ vispâr netiek izmaksâta - ir kaut kas tâds, ko tulkotâjam ir jâdomâ, pirms piekrîtat lasît. Tâdçï ir visgrûtâk no citiem tulkojumu veidiem, ko nevar vienkârði atteikties un kâ iesaistîties.