Dthinsu apicrbu rathotajs

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas sapòoja redzçt, ko dizaineri radîjuði apvienoðanâs sezonai. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja sliktâkajâ vietâ, un pilnîba bija bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbam tika izmantoti tikai pirmie un mazie audumi ar intensîvâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki visos tamborçjumos. Papildus tiem tika ietekmçtas arî meþìînes, romantiskas kleitas un saburzîtas blûzes un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas radîta îpaði svaigam gadîjumam. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîti arî daudzi apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas. No ðîs izsoles iegûtie ienâkumi tiks atstâti mazâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas ârkârtas un pievilcîgas kampaòas. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt norâdîjuði uz savu izstrâdâjumu pârdoðanu, un tad pârdoðanas punkts bija pat dârgas rûpnîcas apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maija sâkumâ âtri nonâks veikalos. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt datordarbîbu, kurâ bûtu daþas kolekcijas, izòemot stacionâros uzòçmumos.Labi zinâms apìçrbu viedoklis ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir vairâkas raþotnes visos reìionos. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jo îpaði daudzos augstâkajos drçbnieku, ðuvçju un arhitektu vidû. Katru reizi ðî kompânija sadarbojas ar izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas tçrç tik plaðu atzinîbu, ka pat pirms veikala atvçrðanas tâs ir gatavas sajaukt lielâs rindâs no vienas rîta. Ðîs kolekcijas atrodas tajâ paðâ dienâ.Uzòçmuma paði augïi jau daudzus gadus ir augstu novçrtçti lietotâju vidû, arî laukos, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepamanâs par to, cik ïoti gandarîts, un kas apliecina, ka teksti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs