Drodibas cenas

TitaniumTitanium - Palieliniet savu dzimumlocekli un uzlabojiet savu seksa kvalitâti!

Pârrâvuma diski tiek apzîmçti kâ droðîbas membrâna, plîsuma disks vai droðîbas galva. Tie sâkas jaunâs nozarçs un nozarçs. Vienmçr, kad pastâv reâls risks, kas saistîts ar spiediena palielinâðanos lîdz bîstami augstam lîmenim, kas var izraisît lielu ierîces bojâjumu.

Plâtòu izmantoðana ir reakcija uz testu, kas pçc tam ir ierobeþota droðîba.

Flîþu uzstâdîðana var bût aktîva vai savienota ar droðîbas vârstiem. Pateicoties visai montâþas sistçmai, t.i., plâksnes un droðîbas vârsta kombinâcijai, vârsts ir aizsargâts pret laika apstâkïu un dabiskâs vietas nelabvçlîgo ietekmi.

Flîzes noteikti ir lçtâkas nekâ vârsti, tâm ir îsâks kalpoðanas laiks, tomçr daudzas rakstzîmes tâs aizòem.

Droðîbas plâksne veic pçdçjo reizi, ka tâ âtri atbrîvo darba vidi no aizsargâtas ierîces, piemçram, tvertnes. Ja tiek konstatçts bîstams augsts spiediens, plâksne saplîssies griezuma zonâ. Pçc pârtraukuma tvertnç rodas brîva izvçle, un tas nenonâk sprâdziena vai tvertnes bojâjumâ.

Vispraktiskâkie un visprogresîvâkie flîzes ir visvairâk. Tâpçc tie ir standarti, kas ir îpaðs griezums. Ja tas sasniedz tikai nopietnu spiediena palielinâðanos vai putekïu vai gâzu uzkrâðanos, îsais laiks automâtiski saplîst, kas nozîmç, ka tas nesasniedz sprâdzienu.

Ir pieejamas arî droðîbas plâksnes, kas ir maríçtas ar lâzera tipu. Tie var bût izmantoti pârtikas, kosmçtikas, farmâcijas, ekoloìijas, automobiïu uc nozarçs.