Drcbju rathotaja pulcdana

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir izveidojuði sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat maz slavenîbu, þurnâlistu un politiíu.Rafinçtais ðovs dzîvoja visstraujâk un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanai tika izmantoti tikai jauki un gaisîgi audumi ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika vislielâkais, krâsains maxi svârki lielâ tamborçjumâ. Papildus tiem tika ievçrotas meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Karstajiem apìçrbiem dizaineri piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar daþâdiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes tika sagatavota izsmalcinâta kâzu kleita, kas radîta îpaði paðreizçjai iespçjai. Kleita tika pârdota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât izsolç tika pârdoti mazâk apìçrbu no visdaþâdâkajâm kolekcijâm. Ienâkumi, kas gûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pieðíirti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas efektîvas un labas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir piedâvâjuði savus darbus izsolç, un kâ pârdoðanas punkts bija pat apmeklçjums izvçlçtajâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûs pieejamas daþâdas kolekcijas nekâ stacionârajos veikalos.Mûsu apìçrbu zîmolam ir dzçriens starp lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Valsts iedzîvotâjiem ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ ziòâ, daudzu pievilcîgâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Laiku pa laikam ðo popularitâti gatavo kolekcijas, kas palîdz ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik pilnîga izpratne, ka pat pirms veikala atvçrðanas viòi ir gatavi rîta rindâs, gatavas no rîta. Ðîs kolekcijas iznâk ðajâ labajâ dienâ.Paðreizçjâ uzòçmuma produkti jau daudzus gadus tiek piepildîti ar lielu popularitâti klientu vidû, arî laukos, gan ârvalstîs, gan ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nekrît, nemaz nerunâjot par daudzajiem ieguvumiem, ko tâ ir sasniegusi un kas nosaka, ka rezultâti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît mûsu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Vroclava