Diferencialo aprciinu un diferencialo vienadojumu

Mûsu pçdçjâ politiskajâ struktûrâ dzçriens no acîmredzami izmantotajiem saukïiem bija noteikt, vai tehnoloìija nonâk mâjâs. Bez tehnoloìijas, ikdienas dzîvoklî neviens nevar nokïût. Varbût vçl joprojâm vecâs paaudzes vecâkâs paaudzes jautâ: "Kâpçc virtuvç ir nepiecieðama jauna maðîna, jûs nevarat sarîvçt sieru un sagriezt maizi ar nazi? Es varu asinât to, kâ jûs nevarat."

Vanefist Neo

Tad pacients meita, meitene vai mazmeita atbildçs ar principu: "Bet mamma / vecmâmiòa, tas pats nav cita maðîna, ðî grieðanas maðîna ir visu veidu çdienu grieðana, nevis tikai maize!" Un viòam ir taisnîba. Jûs to varat reti sagriezt jebkura veida gaïâ, pat cietajâ sierâ, kâ arî dârzeòos un produktos. Turklât papildus otrajam biezajam ðíçlîtim. Tas ir lieliski, ka tas nav augïi.Katra vçrtçtâ mâjsaimniece savâ virtuvç izmanto daþâda veida sadzîves tehniku. Daþreiz jums nav pietiekami daudz vietas mâjas countertop, un jums ir jâizlemj, ko jûs varat atteikties augðpusç, un kâdas ierîces slçpt jûsu skapjos.Vçl viena problçma ar elektroniku un metodi virtuvç ir risks, kas var apdraudçt nepieredzçjuðus un zinâtkârie bçrni. Par laimi, lielâkâ daïa sadzîves tehnikas raþotâju aprîko savu aprîkojumu ar bçrnu aizsardzîbu, bet arî rûpçjas par neuzmanîgiem, miegainiem klientiem un visiem tiem, kuri neizvçlas izlasît instrukcijas. Tie ietver, cita starpâ, naþus, nav iespçjas tîrît robotu daïas, ja tas apdraud iekârtu, kuru viòi cenðas strâdât utt.Tâ kâ 612p mage slicer nodroðina katra veida çdienu grieðanai, tas droði konstatç piepildîjumu katrâ pârtikas preèu veikalâ. Tur darbinieki, kas ir apmâcîti par ierîces lietoðanu, visu dienu saòem modernâs metodes svçtîbu.