Depresija jums

Komunikâcija ar depresîvo personu nekâdâ ziòâ nav populâra. Persona, kas vçlas depresiju, sûdzas par slimîbâm un naidu par uzturçðanu. Viòð nav spçcîgs, viòð nepievçrð uzmanîbu savam bçrnam, viòð joprojâm sûdzas, ir paðapziòa un ierobeþota paðapziòa. Tas viss rada, ka skumjas ir tikai tiem, kas ir nomâkti un kuri tiek attçloti kâ palîdzçt.

https://dialin-e.eu/lv/

Depresijas ârstçðanu parasti veic ar uzvedîbas, kognitîvo, gestalta vai psihodinamisko terapiju. Terapijas veids ir atkarîgs no klienta kognitîvâs attieksmes un slimîbas stadijas. Viss tiks novçrtçts Krakovas psihiatrâ, kurð izraksta zâles, kâ arî psihologs, kurð sarunâjas ar pacientu.Tomçr ârstçðana parasti ir jâpieðíir ne tikai depresîvajai personai, bet arî visai ìimenei. Parasti pusaudþa depresija nâk no tâ, kas notiek visâ ìimenç. Pirms viòð sasniedz pçdçjo, nepiecieðams ierasties pie ârsta, kurð novçrtçs vai patieðâm ir nomâkts. Ka tas notiek, ka mçs necieðam no ðîs slimîbas, un mçs esam tikai îslaicîga depresija. & Nbsp; & nbsp; Tad antidepresantu lietoðana nav ieteicama.Kâda ir cita depresija no parastâs chandras? Chandra ir samazinâts stâvoklis, kas tiek mainîts stimulu ietekmç. Ja mçs ilgu laiku jûtamies sareþìîti, un pçkðòi rodas kaut kas, kas uzlabo mûsu garastâvokli, tas nozîmç, ka mçs neesam nomâkti. Depresijas galvas tçviòi gandrîz nav palîdzçjuði kâdam tipiskam laika veidotâjam vai smieklîgiem videoklipiem vai kontaktiem ar draugiem. Trûcîgâs lomas ir vienaldzîgas pret emocionâli uzlâdçtiem faktoriem, kas pierâda, ka depresîvajai personai ir grûti uzmundrinât, un to ir grûti apbçdinât. Persona, kas jau no paða sâkuma cieð no depresijas, pârtrauc radît to, kas vienmçr ir izraisîjis to. Tad viòð sâk izvairîties no attiecîbâm ar pârstâvjiem, jo viòð redz, ka viòð nevarçs izvçlçties ierobeþojumus, dzîvoklî nepastâv runât ar saviem vienaudþiem. Tad viòð sâk iziet no sociâlajâm lomâm - viòð vairs nav piemçrots tçvs, viòð pârstâj rûpçties par bçrnu. Meita pârtrauc savu vecâku vçlmi. Tâpçc ir ïoti viegli dziedçt.