Datorprogramma buvniecibas uzocmumiem

PC Market Insoft, tâtad îpaði jutîga programma gan maziem uzòçmumiem, gan lielveikaliem - un mçs esam parâdâ visu moduïu struktûrai. Galvenais modulis ir pat iesâcçja uzòçmçja kabatas nodaïâ. Uzòçmuma attîstîbas apjomâ to var palielinât ar citiem elementiem. PC Market ir maiga, lietotâjam draudzîga programma, pateicoties kurai to labprât nosaka mûsu lietotâji. Jaunâkâ Pc Market 7 versija ir paredzçta lielâm mazumtirdzniecîbas íçdçm.

Ko jûs saòemsiet, izmantojot PC Market?Jebkurâ sîkumâ jûs zinât, cik daudz jûsu veikala nopelna. Programma to aprçíinâs jums. Pârbaudiet, kâdus mçríus jûsu patçrçtâji pçrk visvairâk vai vispâr nepçrk. Programma jums pateiks, kurð pakalpojumu sniedzçjs jums piedâvâ vienkârðâkâs cenas. Jûs joprojâm bûsit atjauninâts ar norçíiniem: kurð un cik daudz Cich joprojâm maksâ naudu. Jebkurâ laikâ programma noteiks, kâdu naudas summu jûs veicat naudas atvilktnç. Jûs varat ietaupît daudz laika, lai ievadîtu piegâdes dokumentus. Viss, kas jums jâdara, ir & nbsp; jûsu pakalpojuma sniedzçjs nosûtîs tos jums, izmantojot & nbsp; internetu. Veiksiet inventarizâciju âtrâk un bieþi vien, kad jûs saòemsiet maksâjumu kolekciju apmaksu. Jûs varat âtri un âtri izdrukât uzlîmes uz plauktiem. Jûs varat izveidot preèu zîmi savam veikalam. Piegâdes laikâ programma tos izdrukâs novatoriskiem produktiem. Pateicoties sadarbîbai ar svîtrkodu printeriem, vairâku simtu produktu etiíeðu izdruka ir tikai daþas sekundes.

Duci vienîbas darbojas Polijas programmatûras tirgû. Populârâkâs programmas ir: PC-Market, Merkury, Sklep 2000. Programma PC-Market ir jaunâkâ.

To izraisa veikals, lielveikals, vairumtirgotâjs vai veikalu íçde. Ðobrîd tajâ ir vairâk nekâ trîs tûkstoði veikalu. Tîrs un atvçrts lietoðanai intuitîvs risinâjums ïauj pârvaldît produktu klâstu un patçrçtâju sarakstu. Îpaði jâpievçrð uzmanîba bagâtîgi aprîkotajam analîzes un ziòoðanas modulim.

Ðî projekta izvçli noteica vairâki faktori. Pirmkârt, tas ir nepârprotams, atbalsta daudzu veidu komerciâlos un noliktavu dokumentus un darbojas nevainojami ar tirgû redzamu fiskâlo ierîèu grupu, kâ arî visu veidu aprîkojumu, ko var reìistrçt tirdzniecîbas pozîcijâs: maríçðanas svari, cenu skeneri, datu savâcçji vai printeri.