Darbinieku apmaciba

Jaunais tirgus ir pakïauts pastâvîgâm izmaiòâm, kas rada ne tikai citas versijas, bet arî veido daþâdus konkurences klientus, savukârt finanðu kontrole ir ierîce, kas darbojas, nosakot uzòçmuma finanðu prioritâtes. Bezkompromisa konkurence motivç uzòçmumus uz nâkamo finanðu novçroðanu un ierobeþot pârmçrîgus izdevumus. Nbsp; Finanðu kontrole ir diagnostikas lîdzeklis, lai plânotu, koordinçtu un kontrolçtu darbîbas izmaksas, lai kontrolçtu labus uzòçmumu procesus. Skaidrs realitâtes un atbildes âtruma redzçjums nosaka vadîbas îpaðîbas un efektivitâti, tâpçc uzòçmumi cenðas saglabât saprâtîgu sava kapitâla organizâciju. Ârstçðana, kas ievada finanðu kontroles lielumu, ir cita starpâ noteikt pieprasîjumu pçc finanðu resursiem, uzòçmumu finansçðanas veidu rentabilitâti, izmaksu un ieguvumu kontu un fizisko likviditâti, kâ arî kapitâla ieguldîjumu efektivitâtes analîzi.

Ekonomiskâs kontroles uzdevums ir nodroðinât un nodroðinât uzòçmuma finansiâlo likviditâti, t.i., uzòçmuma spçju pienâcîgi izpildît maksâjumu saistîbas. Finanðu kontrole tiek veikta trîs reizes pçc kârtas, proti: plânoðanas, ievieðanas un kontroles fâze, savukârt atseviðíu uzdevumu veikðana un aizsardzîba ir blakus kontroliera un finanðu vadîtâja uzdevumiem, bet îstenoðanas fâze tiek îstenota ar kasieri. Ekonomiskâ kontrole ir pçdçjais uzòçmumu vadîbâ, kad aktivitâte izpauþas decentralizâcijas iezîmçs, kas sniedz lçmumu pieòemðanas pilnvaras mazajiem un vienkârðâkiem vadîtâjiem, kâ arî sniedz viòiem atgriezeniskâs saites datus par viòu darba ietekmi uz uzòçmuma rezultâtiem.