Comarch erp xl demo versija

Comarch xl programma ir uzlabota ERP klases sistçma, kas darbojas un palîdz modernâ uzòçmuma vadîbas procesam. & Nbsp; ERP programmatûra ir iekïauta daþâdos lieluma uzòçmumos, sâkot no mazâkajiem, daudziem cilvçkiem, lîdz svarîgiem uzòçmumiem, kas ir filiâles vara pasaulç.

Ðîs mâkslas programmatûras galvenâs priekðrocîbas ir pieejamas ðâdâs uzòçmçjdarbîbas jomâs:- grâmatvedîbas un grâmatvedîbas pakalpojumi, \ t- zemes un noliktavu pârvaldîba, \ t- dokumentu iekðçja un atklâta aprite, \ t- uzòçmuma iekðçjo procesu analîze, \ t- informâcijas pârdoðana un pârvaldîðana ar gala klientu, \ t- uzòçmuma cilvçkresursu vadîba.

Comarch xl programmu nosaka ïoti plaðas iespçjas un ir modulâra konstrukcija.Es sniedzu ðo milzîgo iespçju izveidot risinâjumu, kas pielâgots uzòçmuma îpaðajâm vajadzîbâm.Moduïu sçrija tiek apkopota diapazonos, kas loìiski apvieno funkcijas, kas darbojas kopâ.Kompromisa sistçma ir veidota katram uzòçmumam. & Nbsp; Pasûtîjumam seko visu procesu un uzòçmuma vajadzîbu rûpîga analîze. & Nbsp; Pateicoties tam, risinâjums ïauj sasniegt lieliskus rezultâtus fonâ.Papildus standarta licences versijai, komarðs piedâvâ arî sistçmu SaaS vai programmatûras veidâ kâ pakalpojumu. Tad viss pakalpojums darbojas kâ mâkoòdatoðanas daïa. Piekïuve ir iespçjama, izmantojot interneta savienojumu, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu.Ðî izplatîðanas metode samazina izmaksas, kas saistîtas ar produkta ievieðanu galîgajâ cilvçkâ. Tâ neatzîst nepiecieðamîbu ieguldît raþoðanas serveros un iznomât speciâlistus programmatûras apkalpoðanai un mâjokïiem.Tehnoloìiskiem uzòçmumiem programma nodroðina îpaðus moduïus. Tie ïaus jums noteikt raþoðanas procesus.Datu bâzç var izmantot izmantoto izejvielu tehniskos parametrus, kâ arî aizstâjçjus. Jaunas tehnoloìijas versijas ïaus Jums pielâgot biroja piedâvâjumu ârçjam klientam.Ðobrîd Comarch xl programma strâdâ vairâk nekâ 5000 birojos Polijâ. Programmatûras lielâkâs daïas ir, cita starpâ, celtniecîba, íîmija, transports, internets un automatizâcija.Lielâkie saòçmçji ir:- Tirgotâjs- VOX çku noliktavas