Centralie putekisuccju piederumi

Centrâlo putekïsûcçju raþotâji nodroðina, ka centrâlâs vakuuma tîrîðanas sistçmas uzstâdîðana ir pieejama ne tikai katrâ bûvniecîbas posmâ, bet vismaz veiksmîgâ çkas pârbûvç, kas jau notiek vai tiek atjaunota. Centrâlie putekïsûcçji darbojas labi ne mâjâs, ne dzîvokïos, bet bieþi vien rûpniecisko telpu panâkumos. Filtrçðanas sistçma, ko izmanto centrâlajos putekïsûcçjos, uzlabo gaisa kvalitâti dzîvokïos, un visa tîrîðanas jauda un delikâts darbîbas reþîms nodroðina ilgi izmantotâ centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçmas prieku. Vakuuma sildîðanas sistçma tiek novietota uz citiem elementiem:

ProsteroProstero - Dabiska prostatas problēmu terapija!

Centrâlâ ierîceCentrâlâ vienîba, t.i., putekïsûcçjs - tâ parasti tiek uzstâdîta atseviðíâs saimniecîbas telpâs, piemçram, bçniòos, pagrabstâvâ, katlu telpâ, garâþâ vai bçniòos. Ierîcei ir filtri, kas aptur visus svarîgâkos piemaisîjumus, pçc tam ðis parametrs nesamazina putekïsûcçja sûkðanas jaudu, kas nav mainîta neatkarîgi no putekïu izmçra montâþâ.Izejas kontaktligzdaGaisa vârsts ïauj izvairîties no putekïiem brîva gaisa ârpus çkas. Visi çteriski tiek izmesti visi alergçni, piemçram, putekïi, putekïu çrcîtes un daïiòas, kuru izmçrs ir 1/10000 mm un kuri no normâm izvçlas nepatîkamu gaisa smarþu, kas lieliski traucç tradicionâlos portatîvos putekïsûcçjus.Sûkðanas uzstâdîðana & nbsp;PVC cauruïu lomu ieplûdes lînijas tiek plânotas zem ìipða, sienu plaisâs, bûvçjamo çku zemçs vai apmetumâ. Tie palîdz pieslçgt iesûkðanas ligzdas centrâlajai daïai. Çkâs, kas jau ir pieejamas, varat izmantot pçdçjo bçniòa objektu, pârtraukumus starp sienâm un uzstâdîðanas kanâliem.Sûkðanas ligzdas & nbsp;Tâs ir izvietotas toròos tâdâ sistçmâ, kas ïauj sasniegt ar sûkðanas ðïûteni (7-12 metrus garð pat lîdz vistâlâkajiem telpu stûriem. Vislabâkos putekïsûcçju apstâkïus garantç iesûkðanas ligzdas, kas atrodas centrâlajâs telpâs, piemçram, koridorâ vai gaitenî. Centrâlo vakuuma tîrîðanas sistçmu izplatîtâju ieteikto iesûkðanas ligzdu skaits ir 1-3 kontaktligzdas uz aptuveni 80 kvadrâtmetru virsmas laukumu.