Centrala putekisuccja atteice

Mûsdienîgi putekïsûcçji ir çdieni, kas palîdz mums daudz iztîrît, novçrðot nepiecieðamîbu manuâli iztîrît zemes un paklâjus. Tomçr putekïu sûkðana ir sareþìîta un nepatîkama lieta - galvenokârt no nepiecieðamîbas peldçt ar smagu putekïsûcçju, pârvietojot to no viena dzîvokïa uz nâkamo un bieþi vien arî uz kâpnçm. Kad to risinât? Ideâls risinâjums var bût centrâlais putekïsûcçjs.

Centrâlâ putekïsûcçja atvieglo pârvietoðanos no telpas uz smagas ierîces aizòemðanu - centrâlâ iekârta, kas sûc gaisâ, atrodas pastâvîgâ vietâ vienîgâ vietâ, visbieþâk pagrabâ, vai pati garâþa. Lai iztîrîtu vietu, vienkârði pievienojiet sûkðanas cauruli pie sienas kontaktligzdâm. Ðie dzîvokïi ir sienâm un grîdâm, kas saistîtas ar cauruïu centrâlo galvu, kas joprojâm ir savienoti mâjas celtniecîbas laikâ. Vai tas nav vienâds mâjsaimniecîbas darbu vienkârðojums? Neplânojiet nepietiekami novçrtçt, cik kluss ir pçdçjais putekïsûcçja veids - tâpçc mums vairs nav jâuztraucas, vai mçs negaidîsim miega bçrnu vai netraucçsim kâdus saimniecîbas locekïus.Pirmâ ðâda veida putekïsûcçja vienîba ir ïoti intensîva, vairâki desmiti litru tvertne putekïiem un citiem piemaisîjumiem. Nav grûti secinât, ka viòa tulkojums bieþi nav piemçrots. Vienkârði iztukðot ðâdu konteineru reizi divos mçneðos, kas ir papildu çrtîbas un arguments par labu centrâlajam putekïsûcçjam - kurð no mums respektç parautu un nomâc mazo maisiòu apmaiòu tradicionâlâ putekïsûcçjâ?Ja tâ vçlas, lai mçs dalîtos ar rîcîbu un komfortu - putekïsûcçjs ir ievçrojams risinâjums ar galvojumu.