Cdinadanas iekartu tirdznieciba

Ðajâ laikmetâ nevar iedomâties, ka atseviðíâ çdinâðanas vietâ, kur daudzas sievietes pârvietojas, ar nazi tika sagriezti daudzi gaïa, siers vai dârzeòi. Virtuvei jâbût grieðanai. Tâ ir taisnîba, ka tâ nepieder pie lçtâkajâm çdinâðanas iekârtâm, tikai ïoti efektîva un tâdçï ir vçrts ieguldît tajâ.

Piena griezçjs paredzçts visu veidu çdienu grieðanai. To var sagriezt mîkstos tomâtos, daþâdu cietîbu saturoðos sieros, kad arî izârstç no mîksta uz cietu. Daudzfunkcionalitâte liek viòai justies, ka restorânos, viesnîcâs, bâros, skolâs un slimnîcu çdnîcâs ir nepiecieðama gastronomiska ierîce. Paðlaik gastronomijas telpas daþkârt piedâvâ kulinârijas pakalpojumus. Tas ir tâ vçrts, un es esmu, lai guïu çdinâðanas uzòçmumos, veikalos, stendos ar porainu gaïu, sieru, gaïu. Griezçjs joprojâm var bût daïa no mûsu mâjsaimniecîbu interjera. Tas ir ïoti piemçrots aprîkojums, jo nelielâ laika posmâ ir liels daudzums produktu. Tâdçjâdi tas atvieglo cilvçka darbu, aizsargâ savu klimatu un vçlmi, ko viòð gribçja izmantot, grieþot manuâli. Veikalu piedâvâjumos ir arî specializçti griezçji, kas sagrieþ vienu produktu, piemçram, sieru. Tomçr katrâ gadîjumâ slîpmaðînas apkalpoðana ir izteiksmîga un ïoti droða. Gaïas griezçjam ir baroðanas galds, kas ir piemçrots, lai sagrieztu çdienu kodumus. Grieðana tiek veikta gravitâcijas ceïâ, tâpçc bez nepiecieðamîbas presçt pârtiku. Grieðanas laikâ baroðanas tabula jâpârvieto, turot uz galda piestiprinâtu rokturi. Lai panâktu produkta pârpalikumu grieðanu, izmantojiet spiediena plâksni, kas ir piestiprinâta pie tapas zem padeves tabulas. Ðâda padome ïaus produktu pilnîbâ pabeigt, tâpçc nebûs atkritumu. Griezçjs atbilst visâm sanitârajâm prasîbâm. Tâdçï var gadîties, ka visas maðînas virsmas, kas saskaras ar sagrieztu pârtiku, ir izgatavotas no nerûsçjoðiem materiâliem. Vissvarîgâko sastâvdaïu dzçriens ir nazis, un ir svarîgi saglabât to asu. Aprakstîtajâ slîpmaðînâ virs naþa malas piestiprinâts stikls ïauj asu asinât. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumu. Pçc tam, kad tâ ir izmantota, griezçjs var âtri notîrît, jo atseviðías zinâmas demontâþas darbi ir ïoti vienkârði, tâpçc nav nepiecieðami nekâdi instrumenti.