Biroju telpu apgaismojums

Ja pastâv jaunas iekârtas, var atðíirt, ka daþreiz tâ var aplûkot tâm neparedzamas situâcijas. Viens no tiem ir tad, kad pçkðòi iztecçsiet elektroenerìiju, un caur pçdçjiem koridoriem un dzîvokïiem tie izlietos pilnîgâ tumsâ. Çkas îpaðniekam ir grûti rûpçties par çku aprîkoðanu ar ugunsdzçsîbas çdieniem. Lai gan tas nav viss, kas bûtu iekârtâ, lai tâ iedzîvotâji varçtu justies droði arî briesmu gadîjumâ.

Avârijas apgaismojuma lampâm ir ârkârtîgi svarîga loma, pateicoties kurai jûs varat âtri atrast veidu, kâ iziet no konkrçtâ objekta. Tâpçc tie bûtu jâuzstâda neuzkrîtoði visâ centra centrâ, un tagad jo îpaði koridoros, kas runâ ar evakuâcijas durvîm. Ja ir svarîgi pârliecinât jûs, ðâda apgaismojuma uzstâdîðana nav pârâk sareþìîta, un tajâ paðâ laikâ garantç pietiekami spilgtu gaismu.

Pârdoðanâ var atrast daudzas citas lampas, kas tiek apskatîtas avârijas apgaismojuma versijâ, un tâdçï ir vçrts pievçrst uzmanîbu îpaðajai konstrukcijas izturîbai. Tad ir ïoti svarîgi, lai ugunsgrçks izceltu mâjâs. Ðâdam apgaismojumam ir jâbût izturîgam pret augstas temperatûras radîðanu, lai ikvienam, kas ir savâkts iekârtas iespçjâm, bûtu pietiekami daudz laika, lai to atstâtu.

Izvçloties konkrçtu avârijas apgaismojuma lampu, ir vçrts uzdot pçdçjo viedokli par to, cik tâlu notiek starojums. Tas ir svarîgi, ja plânojat plûdus, ko katras çkas bûvniecîba ir atðíirîga. Koridori ir atðíirîgi, ir jauns garums un daþreiz arî augstums, un ðâds apgaismojums noteikti jâizvçlas objekta bûvniecîbai. Tâtad tas bûs tikpat vienkârðs, kâ tas ir, bet tas varçs izdarît savu nostâju tikpat daudz.

Izvçloties ðâda veida apgaismojumu, ir vçrts pievçrst uzmanîbu arî tam, kurâ íirurìija ir svarîga, lai par to samaksâtu, un arî to bûs viegli ieslçgt, ja tas ir nepiecieðams. Jums ir jâapmainâs ar to, ka tâs svarîgâkais mçríis ir izgaismot evakuâcijas zîmes un iespçjas, kas noved pie izejas. No paðreizçjiem iemesliem sagaidâms, ka avârijas apgaismojums nebûs tik spilgts kâ svarîgs.