Ba 81 mikroskops

Katrs veselîgs cilvçks, kas pabeidzis pamatskolu, saprot, kâ veikt mikroskopu. Bija redzams daudz jautrîbas, skatoties preparâtus, kas kïuva skaidrâki saskaòâ ar ðo viedo ierîci. Nozîmîga krâsu summa un interesi par skatîðanos, piemçram, baltâs asins ðûnas asinîs, visu nodarbîbu ar mikroskopu padarîja interesantâku.

https://h-ocream.eu/lv/

Tomçr profesionâïi nebûs apmierinâti tikai tad, ja attçls bûs lielâks. Viòiem arî ir vajadzîgs atbilstoðs jaudîgs palielinâjums, pietiekama spuldzes jauda, lai apgaismotu preparâtu, kâ arî daudzi daþâdi elementi, kurus nepamatota persona var kïûdaini izvçlçties. Piemçram, zinâtnieks bûs vairâk ieinteresçts elektronmikroskopâ, jo viòð var tuvinât attçlu lîdz vairâkiem miljoniem reiþu. Un mâjas lietoðanai, drîzâk mçs nevaram to iegâdâties, jo tas aizòem daudz vietas, un tâpçc parasti tas ir dârgs aprîkojums. Ðeit mçs sniedzam padomus par aprîkojumu, kas balstîts uz pareizi sakârtotiem objektîviem, t.i., optisko mikroskopu. Tas ietaupa daudz vietas, kamçr tas ir daudz pieejamâks. Papildus ðiem diviem veidiem ir daudz sareþìîtâka aprîkojuma. Mçs varam sasniegt akustiskos mikroskopus, izmantojot akustiskos viïòus, hologrâfiskos, kas aizòem daudz âtru spçka dziïumu un augstas izðíirtspçjas trîsdimensiju attçlus. Bet, kâ es jau minçju, mums nav nepiecieðamas ðâdas iekârtas mâjsaimniecîbas vajadzîbâm. Kâpçc? Un vai persona, kas audzç dârzeòus vienkârðâ dârzâ blakus çkai, izmantos kombainu? Dârgâkie mikroskopi nav parastais lietotâjs pasaulç. Ïoti nozîmîga ðâda fotokameras daïa tiek nevajadzîgi iegâdâta mâjâs, piemçram, lai bçrns kâdu laiku bûtu jautri. Un pçc daþiem mçneðiem viòð tiek turçts skapî vai pagrabâ, kur viòð ðíçrso augoðos putekïus. Tâpçc, izvçloties mums pareizo mikroskopu, mums bûtu jâapsver tas, ko mçs meklçjam, lai mçs nebûtu noþçlu par izlietoto naudu.