Atvieglojums par beznodokiu kases iegadi

Pirms daþiem gadiem viòas pirkums bija augsts, un tas bija saistîts ar nozîmîgu portfeïa izsîkumu. Ðodien lçtâkos piemçrus var iegût par daþiem simtiem zlotu. Kases aparâti, jo tie ir minçti, jau ir standarts uzòçmumu grupâ. Tomçr rodas jautâjums, kâdu çdienu izvçlçties?

Tas nav viegls un tâ atbilde. Îpaði tas, ka tirgus ðûpojas pie ðuvçm. Pieejamo modeïu saraksts, to turpmâkâs funkcijas un uzlabojumi ir nozîmîgi, tâpçc, veicot pirkumu, varat âtri pazust.

Pirmkârt, lai novçrtçtu, kas ir jûsu uzòçmums. Lielâ veikalâ, kur bûs daudz klientu, jo piemçrotâks izmçrs bûs grûtâks kases aparâts. Pçdçjâ veiksmç vieta ir çrtîbas un funkcionalitâte.

Mobilo uzòçmumu gadîjumâ situâcija ir atðíirîga. Ðeit - kad nosaukums norâda pârçjo - eksâmenu visvieglâk nokïûs mobilais kases aparâts. Ðis rîks ir pilnîgi bezvadu, kas paredzçts pozîcijas diapazonâ. Pârnçsâjamâs summas parasti ir aprîkotas ar çdinâðanas uzòçmumiem vai pat tiem, kas izmanto pasaþieru pârvadâjumus. Ne tikai to mçs varam izmantot ar jums, tâ arî tiek izmantota. Kâds ir aspekts, kas jâpievçrð uzmanîba, lai saòemtu ðo risinâjumu? Pirmkârt, akumulatora enerìija. Tâs enerìija var izrâdîties ïoti svarîga tâs tuvâkajâ darbîbâ. Dienas aizmugurç fiskâlâ kase var izpausties kâ liels priekðmets un ðíçrslis. Par kâzâm tirgû ir arvien vairâk modeïu, taupîgi izlâdçjuðies no elektrîbas, un pçdçjo reizi daudz ilgâk.

Tomçr katram uzòçmçjam, kas sâk strâdât ar kases aparâtu, ir jâatceras, ka ar to nav pietiekami aprîkot ar pareizo ierîces veidu. Viòam joprojâm ir jâreìistrçjas nodokïu kasç. Ka mums ir jâsagatavo daþi vai divi apmeklçjumi iepriekðminçtajâ Valsts kasç. Pçdçjâ ir aplûkota obligâtâ fiskalizâcijas procedûra, bez kuras trauks netiks veikts likumîgi un labi.

Ko darît, ja mçs darâm visas formalitâtes? Mçs varam sâkt pârdot, arî atceroties par regulâriem pârskatiem. Periodiski katram reìistrçtajam kasç jâpârbauda. Tas ir pienâkums, kura neizpilde ir ekonomisks pârkâpums un apvienojas ar naudas sodu.