Atsauksmes par diclitajiem

Noliktavâs un mâjâs bieþi vien ir nepiecieðams kaut ko sagriezt savâs plânâs ðíçlîtçs. Tâ darbojas virs katras gaïas, siera un maizes, tomçr notiek, ka griezçjmaðîna tiek izmantota un turpmâkiem mçríiem, kâ pierâdîjums dârzeòu vai augïu grieðanai, kad mçs vçlamies, lai tie bûtu plânâs ðíçlîtçs.

Saistîbâ ar to, ko es gribu sagriezt ðíçlîtç, tas ir sakârtots noteiktâ asmenî - labâ vai zobainâ. Dziïi apstrâdâtie dati ir paredzçti maizes izcirðanai, kas padara to viegli saprotamu formu un padara vienmçrîgus ðíçles pat tad, ja griezat mîkstu, svaigu maizi. No sçrijas, ja jûs lûdzat gaïu vai sieru, mçs îpaði rûpçjamies par maziem, pat ðíçlçs, kas ir griezti gludi un bez papildu piepûles. Uz pçdçjo plânu mçs izmantojam griezçju ar labu, bet ïoti spçcîgu malu, kas labi saskaras ar noteiktu, kad daudz labu gaïu un sieru.

Slîpmaðîna Maga 310p ir precîza grieðanas maðîna, kas îpaði ieteicama çdamzâlçm un veikaliem. Raþotâjs to nodod, pateicoties savai augstajai izturîbai un çrtai lietoðanai. Pateicoties ðîm kustîbâm, ikviens pçc pirmâs apmâcîbas arodveselîbas un darba droðîbas jomâ var vçrsties pie griezçjmaðînas un pârdot savus klientus aukstâs gaïas vai sieru, kas sagriezti ðaurâs ðíçlîtçs. Labu îpaðîbu ðíçlçji ïauj sagriezt ðíçlîtçs sagrieztu maizi un sieru ar nelielu devumu, ko rada darba òçmçjs. Ðâds ðíçlçjs biznesâ var ievçrojami ietaupît laiku, kas reiz tika veltîts sagrieztu produktu izcirðanai. Turklât slîpmaðînas, pateicoties regulçjamajam plâkstera biezuma diapazonam, ïauj sagriezt biezu, vienmçrîgu ðíçlîti vai sagriezt desu plânâs, gandrîz caurspîdîgâs ðíçlîtçs, tâpçc, ja tas ir nepiecieðams modelim neapstrâdâtu ðíiòíu gadîjumâ, ko çd tikai audu biezuma ðíçlîtçs.