Atkariba no youtube interneta

Dators praktiski bija labas dzîves neatòemama sastâvdaïa. Nav pârsteidzoði, ka arvien bieþâk ir atkarîbas faktors, îpaði jaunâs meitenes, ne tikai no datorspçlçm, bet arî no tieðsaistes dzîves kopumâ.

https://farin-dr.eu/lv/ Farin ManDr Farin Man - Efektīvs risinājums ātrai tauku dedzināšanai.

Ja ìimene nepamanîs pirmos atkarîbas simptomus, tâ var pierâdît, ka vienam elementam nepiecieðams speciâlista padoms. Tas notiek tik bieþi, kad atkarîba ieòem galçju formu - jaunietis pilnîbâ pârtrauc mieru un nevçlas ïaut nevienam. Ðajâ gadîjumâ ðoka terapija nav norâdîta. Ðajâ gadîjumâ speciâlists cenðas iegût pacienta uzticîbu, sazinoties ar viòu internetâ. Viòð pamazâm pârliecina viòu palikt ârpus savas istabas. Ðâdos gadîjumos terapija nav mierîga, tâpçc ir vçrts padarît atkarîbas ârstçðanu no datora nekad nevajadzîgu.

Veselîga interneta lietoðana - noteiktâs stundâs un konkrçtâ nolûkâ tâ laika gaitâ atgûs kontroli. Ir vçrts uzraudzît laiku, kas pavadîts datora priekðâ, jo tad ir ierîce, kas var pilnîbâ absorbçt lietotâja uzmanîbu. Ir arî lietderîgi pavadît laiku ar interesantiem cilvçkiem - ârpus datortîkla.

Jâatzîmç, ka netholisms nav ïoti atðíirîgs no atseviðíu psiholoìisko atkarîbu veidiem. Pakâpeniska laika samazinâðana datora priekðâ un tâs efektîvâka izmantoðana ïauj mums atgût kontroli pâr mûsu dzîvokli.

Ir arî vçrts pieminçt, ka ðâda atkarîba parasti ir tçmas, kas saistîtas ar attiecîbu veidoðanu ar citiem cilvçkiem. Virtuâlâ pasaule, kurâ iedzîvotâjs ir anonîms, ir ïoti vilinoði. Bez speciâlista palîdzîbas jûs varat diemþçl tikt galâ ar emocijâm, jo jums nevajadzçtu kauns atgâdinât jums par palîdzîbu.Avots: gabinetyszansa.pl