3 maija bcrnu psihologs metha

Ja mums ðíiet, ka bçrnam viòa vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìiskais atbalsts, tâpçc mçs esam ïoti kïûdaini. Nav pilnîgi taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas rodas kâdam, kas ir pieauguðais. Ðâda domâðana ir parasta. Bçrniem ir arî nepiecieðams atbalsts, lai risinâtu problçmas, ko ikdienas dzîve rada viòiem.

Drivelan Ultra

Tâ kâ bçrns jau dodas pie ârsta, nelietojiet to kâ zemâku kategoriju. Mums noteikti nav atïauts to sagatavot. Bçrnam ir jâjûtas, ka tas ir tuvs un pilnîbâ pieòemts. Un ârsta vizîte kopâ ar viòu, bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu mâkslas efekts un tas, ka mçs gribam ar viòu cînîties. Ja bçrns jût, ka vizîte nepadara viòu sliktâku poïu acîs, viòð drîz bûs atvçrts apmaiòai ar psihologu. Un tas ir ârkârtîgi svarîgi, lai sasniegtu pareizos terapijas efektus.

Kâ man jâdodas pie psihologa ar savu bçrnu? Visiem uzvedîbas veidiem, kas nav pareizi Polijas teikumâ, ar speciâlistu jâkonsultçjas ar visiem mûsu definçtajiem traucçjumiem. Ja bçrnam, piemçram, ir negatîvas attiecîbas ar brâïiem arî ar zinâtniekiem, vai arî viòi baidâs doties uz zinâtni vispâr, tad mums vajadzçtu reaìçt. Atcerieties, ka ðâdas procedûras nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai padara bçrnu nepareizu, bet arî palielina viòa garîgo problçmu. Nenovçrtçjiet tos par zemu. Mçìinâsim atklât cçloni. Jûs nezinât vienatnç, jo to nevar izdarît. Mçs neizmantojam pçdçjâs labâs noslieces. Bet tikai apmeklçjot speciâlistu.

Izvçloties psihologu, kas konsultç savu bçrnu, vienmçr meklçjiet personu, kura labâ dienâ iepazîstina sevi ar bagâtu un draudzîgu pieeju. Psihologa radîtais atmosfçra vienkârðâ birojâ ir lieliska vieta sanâksmes sekâm. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam ir jâatrod psihologâ vairogs pret sliktajâm emocijâm, kâ arî jâveido sava uzòçmuma droðîbas pieredze. Tam jâbût tâdam paðam sajûtam, ka viòð nebûs mazliet teicis, psihologs dzîvos savâ daïâ, ka viòð to sapratîs.